Voorwaarden en AVG

ICM

Algemene voorwaarden  Viverra /Jean Franssen Fotografie

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:

VIVERRA Beeld & tekst /
Jean Franssen Fotografie
Gropiusstraat 7
6374PE Landgraaf / Limburg
Nederland
+31(0)6 51277094
info@jeanfranssen.nl
KvK Maastricht nr. 83659390
BTW nr. NL003854602B26

Definities:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
– Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, usb-stick en of digitaal aangeleverd.
– Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
– Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Toepassing:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offerte:
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

Vergoeding:
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Levering:
Foto’s worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt in het geval van reportages binnen 6 weken de foto’s te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. Zie ook aanvullende voorwaarden aankoop foto’s en levering via webshop (OYPO) die gekoppeld is aan de website Jean Franssen Fotografie onderaan deze algemene voorwaarden.

Bezit/eigendom Beelddragers:
Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Klachten:
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Betalingen:
De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Verzuim:
Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in afgesproken termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor zijn rekening.
Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

Inbreuk op auteursrecht:
Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 250,-.

Publicatie:
Het is de wederpartij enkel toegestaan foto te publiceren op sociale netwerksites met een linkvermelding naar de website van de Fotograaf.

Promotie;
Jean Franssen Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites, tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Publicatie:
Publicatie is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van de fotograaf. Na verstrekking van een gecorrigeerd en origineel fotobestand en met vermelding van naam en website van de Fotograaf. Eventueel tegen een door de Fotograaf te bepalen tarief.
De Wederpartij of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Fotograaf:
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Faillissement/surseance:
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Rechts- en forumkeuze:
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Annulering:
Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp / of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid.
• Bij annuleringen binnen 48 uur voor reportage aanvang is de fotograaf genoodzaakt het afgesproken reportage-bedrag bij de wederpartij in rekening te brengen (exclusief album kosten).
• Bij annuleringen binnen 1 maand voor aanvang reportage wordt 25% van het totaalbedrag (zonder het album) in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten met een minimum van 200 euro.

Opdracht:
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf.
Aanvaarding van de wederpartij kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email of het per post retourneren van de getekende offerte.
Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Toepasselijkheid:
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Prijzen:
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden

Aanvullende voorwaarden aankoop vanuit webshop (OYPO) gekoppeld aan de website Jean Franssen Fotografie in Limburg.

Lees: Aanbieder OYPO
Klant: Koper via de website

1.1. Tegoedbonnen/ waardecoupons uitgegeven door Jean Franssen Fotografie ten behoeve voor de aankopen uit de webshop die gekoppeld is aan de website Jean Franssen Fotografie zijn geldig gedurende de afgesproken termijn met een maximale duur van 1 jaar na uitgifte.
1.2 Tegoedbonnen/ waardecoupons kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten.
1.3.Aanbieder behoudt het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of à contant te leveren of vooruitbetaling van Klant te verlangen.
1.4.Aanbieder is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
1.5.Levertijd 1.5.1.Door Aanbieder opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven. 1.5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.1.5.3.De levertijd gaat in op de datum waarop de betaling door Aanbieder wordt ontvangen. Voor orders met een factuurbedrag van meer dan tweehonderd Euro, gaat de levertijd in op de datum waarop tenminste 40% van het factuurbedrag door Aanbieder wordt ontvangen.
1.6 transport en risico 1.6.1.Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren goederen voor rekening en risico van Klant vanaf het moment dat goederen het magazijn verlaten, ongeacht of het product nog moet worden (af)gemonteerd. Een en ander geldt ook wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is. 1.6.2.De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien Aanbieder hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van Klant ontvangt, door Aanbieder geheel naar eigen inzicht en met de van Aanbieder redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van Klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending, komen voor rekening van Klant. 1.6.3.Het transport van goederen vindt in beginsel onverzekerd plaats, zodat genoemde prijzen exclusief de kosten voor de verzekering van het transport zijn. 1.6.4.Goederen die bij aflevering beschadigd zijn worden door Aanbieder vervangen indien Klant hiervan melding doet bij Aanbieder binnen 24 uur na het moment van aflevering en de goederen per ommegaande retour zendt.
1.7.Annulering Indien Klant een order wenst te annuleren zullen, indien nog geen betaling met betrekking tot deze order is verricht, geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien Klant een order wenst te annuleren nadat een betaling is verricht, zal, indien Aanbieder met deze ontbinding instemt, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

AVG Viverra / Jean Franssen Fotografie 

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt  Viverra  / Jean Franssen Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Viverra / Jean Franssen Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Jean Franssen Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Viverra / Jean Franssen Fotografie
Gropiusstraat 7, 6374 PE Landgraaf / Limburg
www.jeanfranssen.nl
info@jeanfranssen.nl
Kvknr: 73623954

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Viverra / Jean Franssen Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
 achternaam
 voornamen
 adres
 telefoonnummer
 e-mailadres
 bankrekeningnummer
 factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:
Geen

Verwerkingsgrond
Viverra / Jean Franssen Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Viverra / Jean Franssen Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
c. Viverra / Jean Franssen Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Viverra / Jean Franssen Fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Viverra / Jean Franssen Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
 uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 facturatie
 afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 informatie over wijzigen producten en diensten
 marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 telefonisch contact,
 e-mailcontact
 uitvoering wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Viverra / Jean Franssen Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Viverra / Jean Franssen Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Viverra / Jean Franssen Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

-Wettelijke grondslag: Viverra / Jean Franssen Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
-Marketingdoeleinden: altijd ivm eventuele vervolgopdracht/ juiste persoon
-Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: altijd ivm eventuele vervolgopdracht/ juiste persoon
-Telefonisch contact: altijd ivm eventuele vervolgopdracht/ juiste persoon

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Jean Franssen Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Jean Franssen Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Jean Franssen Fotografie gebruikt geen technische en functionele cookies.

Beveiliging van de door Jean Franssen Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
Viverra / Jean Franssen Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Viverra / Jean Franssen Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Viverra / Jean Franssen Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Viverra / Jean Franssen Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt  Viverra / Jean Franssen Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Viverra / Jean Franssen Fotografie via info@jeanfranssen.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Jean Franssen Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.